Informacja dotycząca przetwarzania danych:

Administratorem danych osobowych jest Łomżyńska Sekcja Aikido „RONIN” z siedzibą przy ul. B. Prusa 18/22, 18-400 Łomża. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji praw i obowiązków członków Łomżyńskiej Sekcji Aikido „RONIN” dalej zwane Stowarzyszeniem stosownie do postanowień Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego. Dane zostaną udostępnione upoważnionym władzom Stowarzyszenia. Podanie informacji (danych osobowych) jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem uprawnionego. Oznacza to, że nie jest on zobligowany do ich przekazania, może więc odmówić ich przedstawienia. Niepodanie danych może być przyczyną braku możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia i korzystania z przysługujących mu uprawnień. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podane dane przez członka Stowarzyszenia po ustaniu jego członkostwa będą przechowywane w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji właściwym organom odnośnie wyszkolenia i nabytych umiejętności.

 Poniżej treść oświadczenia, które należy dołączyć wraz z właściwym formularzem z zakładki „Dokumenty”:

Oświadczenie

 W związku ze składanym wnioskiem na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Łomżyńskiej Sekcji Aikido „RONIN” z siedzibą przy ul. B. Prusa 18/22, 18-400 Łomża, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. Oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie, a dane pozostałych osób zawarte we wniosku udostępniam za ich zgodą.

 

……………………………………………………….

 (podpis wnioskodawcy)

Kategorie: Dokumenty